Kwaliteit

Home > Over SKE > Organisatie > Kwaliteit
Wij staan voor een kwalitatief hoogwaardige kinderopvang met goed opgeleide medewerkers. Verschillende wetten en regels bepalen aan welke criteria kinderopvang moet voldoen. Wij onderschrijven deze eisen voor organisatie en medewerkers van harte.

Kinderopvang met gegarandeerde kwaliteit
Kinderopvang Humanitas kiest voor kwaliteit. Kwaliteit staat in ons dagelijks werk altijd voorop. Onze ideeën over goede kinderopvang, over een veilige, hygiënische omgeving staan op papier in ons Handboek Kwaliteit. Daarin is ook uitgewerkt hóe we die ideeën en afspraken in de praktijk brengen. Er zijn instructies voor pedagogisch medewerkers en hulpmiddelen waarmee zij hun werk kunnen doen. We meten op verschillende manieren elk jaar opnieuw, hoe we ervoor staan en hoe het ons lukt kwaliteit waar te maken. Op de locaties kunt u de sfeer proeven. U ontmoet er pedagogisch medewerkers, ziet en hoort hen aan het werk. U bekijkt de inrichting en speelruimte en alle activiteiten die we met de kinderen ondernemen en kunt zo ook zelf onze kwaliteit beoordelen.

Branche
Kinderopvang Humanitas is actief betrokken bij onder meer
KIK (Kwaliteit in Kinderopvang; een samenwerkingsverband van 12 maatschappelijke kinderopvangaanbieders) en, bdKO (de beroepsvereniging directeuren kinderopvang) en de Brancheorganisatie Kinderopvang.
De oudercommissies van Kinderopvang Humanitas zijn lid van BOinK (de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) of van de Stichting Voor Werkende Ouders.


Controle veiligheid
De kinderopvang staat onder toezicht van de gemeente.

  • De GGD inspecteert de locaties regelmatig. Ze bekijkt documenten, bezoekt locaties en voert gesprekken met personeel. De inspectierapporten vindt u op de locatiepagina’s.
  • De brandweer controleert de veiligheidsprocedures van de locaties.
  • De Voedsel- en Warenauthoriteit houdt toezicht op de voedselveiligheid en de veiligheid van speeltoestellen.

Personeel
Een pedagogisch medewerker heeft

  • minimaal een afgeronde beroepsgekwalificeerde opleiding
  • actuele kennis van kinder-EHBO
  • een Verklaring Omtrent Het Gedrag

Goed voorbereid op calamiteiten
De locaties zijn allemaal veilig. Er kan niets met uw kind gebeuren. Maar natuurlijk zijn we ook voorbereid op situaties die buiten onze macht liggen.

calamiteitenplan
Om schade bij calamiteiten zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken is er een calamiteitenplan. Pedagogisch medewerkers oefenen regelmatig met de kinderen het ontruimen van het gebouw.

bedrijfshulpverleners
Iedere locatie heeft het aantal vereiste bedrijfshulpverleners. Er zijn afspraken over de dagelijkse leiding en hun vervanging.

registratie
Op de locatie is dagelijks een actuele lijst met daarop de kinderen die er op dat moment  zijn. Van alle ingeschreven kinderen zijn de relevante gegevens ter plekke beschikbaar. Natuurlijk geldt het privacyreglement ook hier.

deurcode
Alle kinderdagverblijven hebben een deurcode. Deze deurcode mag niet worden verstrekt aan derden en wordt regelmatig vernieuwd.

Uw vinger aan de pols
U weet als geen ander hoe de kwaliteit van de opvang van uw kind(eren) is. Daarom luistert SKE graag naar wat u daarover te vertellen hebt.

Tevreden?
Iedere 2 jaar houden we een klanttevredenheidsonderzoek. Met de uitkomsten hiervan meet ze de kwaliteit van haar dienstverlening.

Suggesties ter verbetering?
Verbeterpunten bestuderen we grondig. Waar mogelijk zorgt de organisatie dat uw wensen vervuld worden.

Opmerking of klacht?
We streven naar hoge kwaliteit van dienstverlening en hoort graag reacties van ouders in een zo vroeg mogelijk stadium. Heeft u een opmerking of klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten. Bekijk ook het klachtreglement.

Alles over onder andere oudercommissies vindt u onder Ouders en SKE.

Contact opnemen

Stuur ons een email!