Pedagogiek

Home > Over SKE > Pedagogiek

Kinderopvang Humanitas, regio SKE staat voor een goede dagelijkse verzorging van het kind. Daarnaast vinden wij het belangrijk om het kind te stimuleren in zijn ontwikkeling. De 4 pedagogische basisdoelen hierbij zijn:

 1. Een gevoel van emotionele veiligheid geven
 2. Ruimte geven om persoonlijke competentie te ontwikkelen
 3. Ruimte geven om sociale competentie te ontwikkelen
 4. De kans geven om zich waarden en normen eigen te maken

Pedagogisch werkplan
Elke locatie heeft ook een werkplan pedagogiek. Hierin staat hoe pedagogisch medewerkers de 4 basisdoelen op de locatie handen en voeten geven. Dat is op elk kindercentrum hetzelfde. Maar de accenten liggen soms op verschillende dingen. De kindercentra hebben namelijk allemaal hun eigen karakter,  bijvoorbeeld door:

 • het gebruik van de ruimte
 • de omgeving van het kindercentrum
 • het werken met kindgerichte programma’s
 • de groepsindeling

In de Startblokken
Op alle kinderdagverblijven wordt gewerkt met een methode. Meer informatie hierover vindt u bij  Startblokken van Basisontwikkeling.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Op een aantal kinderdagverblijven is er ook een speciaal programma met extra aandacht voor taal. Het heet Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Kinderen die thuis weinig met de Nederlandse taal in aanraking komen, halen met dit programma hun taalachterstand in. Hierdoor hebben ze het op de basisschool veel gemakkelijker. Lees meer …

Het Kindvolgsysteem
Regio SKE wil het welbevinden en de ontwikkeling van het kind goed in de gaten houden. Hiervoor gebruikt zij het Kindvolgsysteem. Observaties van het kind zijn een belangrijk onderdeel van dit systeem. De pedagogisch medewerker bespreekt deze observaties jaarlijks met de ouders. Op basis van deze 10-minuten gesprekken kan een plan opgezet worden om het kind nog meer te stimuleren in zijn ontwikkeling.

Protocollen 
Er zijn ook een aantal protocollen en plannen ontwikkeld. Bijvoorbeeld:

 • Protocol medisch handelen
 • Protocol veilig slapen
 • Calamiteitenplan

Plannen en protocollen lezen?
Op de locatie van uw kind kunt u de pedagogische beleidsplannen en de protocollen inzien.

REgio SKE en Context Kinderopvang
Op landelijk niveau is regio SKE betrokken bij de initiatiefgroep Context Kinderopvang. Zij ontwikkelden een manifest over de plaats van de kinderopvang in onze huidige maatschappij. Een van de uitgangspunten hiervan is dat de samenleving een pedagogische en maatschappelijke opdracht heeft voor de kinderopvang.

Contact opnemen

Stuur ons een email!